comasco - אגף הכספים

אגף הכספים

סכמת אגף הכספים
 
 ניהול פיננסי של החברה
 ניהול מערכות מידע
 ניהול אשראי ללקוחות
 גבייה
 הפקת דוחות פיננסיים וניהוליים שוטפים

 ניהול משאבי אנוש
 תשלום לספקים
 

תרשים מבנה ארגוני